Kéthely Község Önkormányzta

Közlemény

kk1

Meghívó

2017.03.15

Országos tűzgyújtási tilalom

skm_c25817030610580_0001skm_c25817030610580_0002

TISZTELT LAKOSSÁG!

TISZTELT LAKOSSÁG!

Kéthely Község Önkormányzatának a Köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992./IV.29./ számú rendelet 7/A. §. értelmében:

(1) A kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell.

(2) A községben a családi házas ingatlanokon avar és kerti hulladék égetése március 1-től május 31-ig 8-18 óráig, szeptember 1-től november 30-ig 8-15 óráig az alábbiak betartásával végezhető:

a)      A szabadban tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

b)      A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani.

c)      A szabadban a tüzelés helyszínén olyan eszközöket, illetve felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

d)      Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles a tűzrakó átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

 

(3) Fasorok, facsoportok védelmére az adottságoknak megfelelő, de legalább 2 m széles gaz,

     avar és kerti hulladéktól mentes sávot kell biztosítani a tűzrakás környezetében.

(4) Tilos tüzet rakni erős szélben. Az égetés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy

     olyan irányú légmozgás ne legyen, amely az 1. számú mellékletbe foglalt tűzszakaszok

     felé viheti a képződött füstöt, szikrát.

(5) Avar és kerti hulladék tüzet olyan nagyságban szabad rakni, hogy az égetés helyének

     átmérője 1,5 méternél nagyobb nem lehet.

(6) A közterületen avart és kerti hulladékot égetni nem lehet.

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szabályozza, melynek kivonatát mellékelten olvashatják.

 <<Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai letöltése>>

Kéthely, 2017. március 1.

                                                                                                       Molnár Balázs

                                                                                                       polgármester

Lakossági fórum

skm_c25817022315300

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tanácskozása

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 2017. 02. 21-én megtartotta éves települési tanácskozását az elmúlt év Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről. A megbeszélésen az intézmény munkatársain kívül részt vettek az ellátási területen lévő iskolák, óvodák képviselői, védőnők és a települések polgármesterei. Az intézményvezető megtartotta éves beszámolóját és megköszönte a jelzőrendszeri tagok munkáját, melyet a gyermekek és veszélyeztetett családok érdekében végeztek.

wp_20170221_15_15_40_pro_li_tm_retezve

wp_20170221_15_15_54_pro_li_tm_retezve

wp_20170221_15_15_47_pro_li_tm_retezve

H I R D E T M É N Y

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a község lakosságát, hogy Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben is nyújt lakáscélú helyi támogatást, a vonatkozó önkormányzati rendelete értelmében.

A rendelet alapján a képviselőtestület az önkormányzat éves költségvetésében az erre a célra elkülönített anyagi eszközeiből kamatmentes, visszatérítendő kölcsönt nyújthat az arra rászoruló családok részére, az alábbi célokra:

 • új családi ház építéséhez,
 • új vagy használt lakás vásárlásához
 • saját tulajdonú lakás legalább egy lakószobával való bővítéséhez.

A kérhető támogatás maximális összege: 500.000 Ft.

A visszatérítés maximális időtartama: 10 év.

A kölcsön havi törlesztő részletének legkisebb összege 3.000 Ft.

A támogatás csak egy ízben állapítható meg.

Kölcsönben részesíthetők a lakással nem rendelkező házasok, élettársak, egyedülállók, pályakezdő fiatalok, két vagy többgyermekes családok, továbbá azok a családok, akik méltányolható lakásigényük mértékének alsó határát el nem érő lakással rendelkeznek és a nettó egy főre jutó havi átlagjövedelmük nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegéről szóló jogszabályban meghatározott mérték 200 %-át.

A támogatás személyenkénti összegét a képviselőtestület állapítja meg, a támogatás céljára felhasználható összeg ismeretében. 2017. évben 1 millió Ft keretet különített el a testület e célra.

A kérelmeket a közös hivatalban beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani, a szükséges mellékletekkel együtt (kereseti igazolás, építési engedély, adás-vételi szerződés stb. ) A kérelmeket tárgyév március 31-ig lehet benyújtani.

A támogatás visszafizetéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre Kéthely Község Önkormányzatának javára.

A támogatás nyújtásával kapcsolatos minden fentiekben nem részletezett kérdésben a közös hivatalban felvilágosítás kérhető.

Kéthely, 2017. február 16.

                                         << lakástámogatási hitel kételem igénylő lap>>   

                                                                                                                               Nagy Gáborné

                                                                                                                                   jegyző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati négyegységes szociális bérházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Sugár u. 4.

A szociális bérlakóház 1 db megüresedő lakást tartalmaz, az épületben található lakás műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:           1 + 2 félszoba
 • alapterület:            65 m2
 • komfortfokozat:   komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 14.625,- Ft/hó / 2017. évre vonatkozóan 225 Ft/m2/hó /
 • lakások megtekintésének ideje: 2017. március 1-17. között. munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között
 • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal      

                                                        8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

        pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

        egyéb feltételek:

  - szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra pályázati kérelmet az a nagykorú személy jogosult  benyújtani, akinek, vagy családtagjainak sem tulajdon, sem pedig haszonélvezeti vagy használati jog alapján beköltözhető lakása nincsen, és

          - családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori

             legkisebb összegének /jelenleg 28.500 Ft/hó

           a., családban élők esetében 200 %-át,

           b., gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, a mozgáskorlátozott és volt állami gondoskodás

                keretében felnőtt esetében 250 %-át,

           c., gyermektelen fiatal házaspár, egyedül élő személy esetében a 300 %-átnem haladja meg és

                vagyoni körülményei folytán lakhatását más módon megoldani nem tudja.    

           - jelentősebb értékű vagyon bármely ingó- vagy ingatlanvagyon, ingatlan   tulajdoni hányad, vagyoni  

             értékű jog, ha forgalmi értéke a 150.000 Ft-ot meghaladja, kivéve a mozgáskorlátozottak számára

             biztosított gépkocsit.

A lakóházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a közös hivatalnál beszerezhető formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a közös hivatalban lehet kérni.

 

Kéthely, 2017. február 16.

 

                                                                                                 Molnár Balázs

                                                                                                  polgármester

Pályázati Felhívás

skm_c25817020711100

Lakossági felhívás

F E L H Í V Á S

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 6/1992.(IV.29.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a közterületi járdák hótól való folyamatos megtisztítása,valamint síkosság-mentesítése (szórással – homok, fűrészpor, kisszemcséjű salak) a tulajdonos feladata.

Egyúttal tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 14/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének 9. §-a kimondja:

(1)    Az az ingatlanhasználó, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járda napi rendszerességű síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2)    Aki az ingatlana előtti járdaszakasz síkosságmentesítésére bomló, szerves anyagot, szennyező vagy burkolatra káros anyagot használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3)     Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.”

Kéthely, 2017. január 18.

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Tanai Istvánné 1957-2017.

 

Életének 59. évében elhunyt Tanai Istvánné a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott pénzügyi vezetője.

Tanai Istvánné iskolai tanulmányai befejezését követően, 1975. szeptember 1-én kezdett el dolgozni a kéthelyi községi tanácsnál, majd rövid kitérőt követően, december 1-étől a helyi iskolához került élelmezésvezetői munkakörbe.

1985. július 1. óta, immár több mint 30 éve, hogy az önkormányzati hivatal, illetve a jogelőd szervezeteinél dolgozott - pénzügyi vezetőként - 2015. november 30-ával bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig.

Tisztelettel és elismeréssel adózunk emlékének, hiszen évtizedeken keresztül közössége ügyeinek szentelte életét, munkájával nagymértékben elősegítve községünk fejlődését.

Emlékét kegyelettel megőrizve búcsúzunk, nyugodjon békében.

 

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Lakossági felhívás

t_j_koztat_drv.

Sport park létesül Kéthelyen

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételre nyújtott be pályázatot Kéthely Község Önkormányzata.

A pályázatunkat sikeresen bírálták el, ami szerint 90 m2 alapterületű 8 eszközből álló sportparkot létesíthetünk Kéthelyen, mellyel egy új, mindenki által elérhető sportolási lehetőséget tudunk biztosítani a településen élők számára.

sportpark

Kellemes ünnepeket!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Molnár Balázs polgármester

Kéthely Község Képviselőtestülete

Kéthely Község Önkormányzatának minden dolgozója.

kar_csonyi_dv_zl_lap_egyoldalas_nkorm_nyzat_tm_retezve

Meghívó falu karácsonyára

plak_t_03_tm_retezve_tm_retezve

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|