Kéthely Község Önkormányzta

Pályázati Felhívás

p_ly_zati_felh_v_s_szoc._b_rlak_sra_k_p

Tájékoztató

Tájékoztató az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról

 

<< tájékoztató anyag >>

Teljes lesz a kerékpárút Kéthelyen

Teljes lesz a kerékpárút Kéthelyen

A település teljes hosszában a 68-as főúttal párhuzamosan elkészül a kerékpárút Kéthelyen, így a külterület után, most már a belterületen is biztonságosan lehet majd kerékpározni.

2016-ban kezdődött el annak a kerékpárútnak az egyeztetés, és tervezés előkészítése, mely Mesztegnyőt kötné össze a Balatonnal. Így a Balaton partjáról kerékpárral több települést érintve biztonságosan el lehet jutni a mesztegnyői kisvasutig. A pályázatot a TOP-3.1.1 kódszámú "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" cím kiírás keretein belül nyújtottuk be az érintett önkormányzatokkal közösen (Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr, Balatonújlak, Kéthely, Marcali, Kelevíz, Mesztegnyő).

Kéthely belterületén az önkormányzattól északra az előző évben elnyert pályázati támogatásból valósul meg az út, míg a hivataltól délre a TOP-os forrásból, melynek keretösszege a teljes szakaszra 500.000.000 Ft, mely 100%-os finanszírozású, önerő nélküli. A kerékpárút a régi tervektől eltérően nem a mellék utcákban kerül kivitelezésre, hanem a 68-as főút nyugati oldalán a mostani járda helyén.

Molnár Balázs
polgármester

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Bölcsőde épül Kéthelyen

Bölcsőde épül Kéthelyen

Újabb pályázati eredmény érkezett meg a TOP pályázatok keretein belül, egész pontosan TOP-1.4.1 kódszámú, "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című pályázaté, melyet a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsődei ellátás), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javításának és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének megvalósítása érdekében írták ki.

A pályázat 100%-is finanszírozású, és a teljes keretösszeg 110.000.000 Ft.

A keretösszeg a jelenlegi óvoda részleges (vízesblokk, tálaló konyha, iroda, egyéni foglalkoztató helyiség, stb.) belső felújítás mellett egy nagyobb bővítést tartalmaz. A bővítményben alakítanánk ki egy korszerű, mai igényeknek megfelelő bölcsődét. A bölcsőde épületében a foglalkoztatók mellett babakocsi tároló, udvari játék tároló, dolgozói étkező, és pihenő mellett só szoba is kialakításra kerül.

Molnár Balázs
polgármester

Falunapi Horgászverseny

horg_szverseny2017

Hősök Napja megemlékezés

hosoknapja2017a4

Sikeres pályázat Szociális Szolgáltató Központ fejlesztésére

Sikeres pályázat Szociális Szolgáltató Központ fejlesztésére

Kéthely Község Önkormányzata sikeresen pályázott a "TOP-4.2.1 szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése" című pályázaton.

A pályázatból a szociális szoláltató központ felújítása, a konyha eszközparkjának bővítése, új gépjármű vásárlása valósulhat meg 100% finanszírozásban összesen  69.174.200 Ft értékben.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program egyik kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és magas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastrukturális feltételeit.

Molnár Balázs
polgármester

Sikeres pályázat műfüves pályára

A Megyei Társadalmi Elnökség által támogatott, a Kedvezményes Pályaépítési Programra benyújtott pályázatunkat az MLSZ Elnöksége jóváhagyta.

Kéthelyen 2017-ben 32.500.000 Ft-os költséggel egy 20x40 m-es méretű, műfűvel borított, palánkkal, és labdafogó hálóval körbe kerített pálya épül, melyhez 3.250.000 Ft-os önerőt kell biztosítania a településnek.

A pályán a 21. szászadi körülmények között edzhetnek és játszhatnak a sportolók az év minden szakában.

mufu

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Települési karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű – 3 hónap próbaidő kikötése mellett - közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kéthely község közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Kéthely Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének, növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása, önkormányzati tulajdonú gépjárművek vezetése.

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • 8 általános iskolai végzettség
  • büntetlen előélet
  • egészségügyi alkalmasság
  • minimum B-C típusú gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •  iskolai végzettséget igazoló okirat
  •  büntetlen előélet igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat
  • bármilyen szakmunkásvégzettség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • személyesen a Kéthely Községi Önkormányzat Polgármestere részére történő átadással, vagy postai úton való megküldésével (8713 Kéthely, Ady E. u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: települési karbantartó.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 9.

 

Baranyában jártak a Kézimunka Szakkör tagjai

Április 4-én az önkormányzat anyagi támogatásával Baranya megyébe kirándult a Kézimunka Szakkör tagsága, Szecsődi Árpádné szakkörvezető szervezésében. A kirándulás útvonala: Kéthely-Zengővárkony-Pécsvárad-Hosszúhetény- Püspökszentlászló- Kéthely. Zengővárkonyban a Míves Tojás Múzeum és a Szalma-Kincs-Tár remekeit, valamint a Tájházat tekintettük meg. Pécsváradon fantasztikus kalauzolásban volt részünk, s megtekinthettük az ország egyetlen 10. századi templomát és megismerkedhettünk az egykori erődített bencés monostor történetével és emlékeivel. A Zengő lábainál fekvő Hosszúhetényben egy üvegművészeti és tűzzománc kiállítást csodálhattunk meg, valamint itt is megtekintettük a gazdag gyűjteménnyel rendelkező Tájházat is. A kirándulás befejezeként üdítő sétát tettünk a Püspökszentlászlói Arborétumban.

<<képek a galériában>>

Hirdetmény Óvodai beíratásról

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre

az óvodai beíratás helyszíne és időpontja a következő:

KÉTHELYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

8713 Kéthely, Ifjúság u. 27.

2017. május 16-tól 2017. május 17-ig. (kedd és szerda) 8.00-16.00 óráig

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Az intézmény fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

A beíratáshoz szükséges:

-    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-  a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-   a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;

-  étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2017. augusztus 31.-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2017. június 1-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A 2018. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2017. május 31-ig értesíti a szülőket. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - , elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék gyermekük előjegyzésbe vételét!

                                                                                                                                    Molnár Balázs

                                                                                                                            Társulási Tanács   elnöke

ingyenes informatikai képzés indul kéthelyen

                                                                                                

              A GINOP-6.1.2 Digitális Szakadék Csökkentése

                              című projekt keretében

       Ingyenes informatikai képzés indul

                           Kéthelyen

                         2017. május 8 -11 - ig és május 18 - 23 - ig

heti  35 órában.

Képzés helyszíne: Petőfi Sándor Művelődési Ház; Hunyadi J.u.2.

A képzés remek lehetőséget nyújt arra, hogy a településen élő, a célcsoportba tartozó jelentkezők ingyenesen jussanak alapszintű informatikai tudáshoz. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez valóban olyan tudás, amely megszerzése jelentősen megkönnyíti a jelentkezők életét, mivel a mindennapokban már elengedhetetlen az alapszintű informatikai tudás megléte.

Pályázati feltételek:

-          16-65 év közötti életkor

-          bejelentett lakhely vagy tartózkodási hely Magyarországon

-          e képzési programmal párhuzamosan nem állnak középiskolával vagy felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban

-          nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, digitális kompetenciafejlesztésre    irányuló informatikai képzésben

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-          pályázati jelentkezési lap (átvehető a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalban)

-          nyilatkozat arról, hogy pályázó vállalja mind a 2x35 órán való részvételt.

                                                           <<Jelentkezési lap>>

 

H I R D E T M É N Y- zöldhulladék elszállításról

 

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kéthely Község Önkormányzat

2017. április 5-én (szerdán), reggel 7:00 órától lakossági

zöldhulladék elszállítást szervez.

z_l

Kérem a lakosságot, hogy a közutak mellé helyezzék ki a levágott faágakat, nyesedékeket, ezeket nem kell összeaprítani. Az ágakat ne kössék össze semmilyen anyaggal.

 

A gyűjtés folyamatosan, a falut egyszer végigjárva történik.

Kéthely, 2017. március 27.

Molnár Balázs

polgármester

 

H I R D E T M É N Y- lomtalanításról

lomtalan_t_s_t_j_koztat_k_thely_2017

Meghívó

skm_c25817032310450skm_c25817032310460

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 >|