Kéthely Község Önkormányzta

Hirdetmény - Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Hirdetmény - Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

<< Hirdetmény letöltése >>

DJP pont nyílt Kéthelyen

DJP pont nyílt Kéthelyen

Kéthely Község Önkormányzata sikeresen pályázott Digitális Jóléti Pont (DJP) kialakítására.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3. prioritása kiemelt céljával összhangban jelen pályázat célja a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának fejlesztése, a korszerű info-kommunikációs technológiai (IKT) eszköz állománnyal és felkészült szakemberekkel bíró pontokon keresztül pedig az állampolgárok ösztönzése az IKT eszközök használatára, ezáltal a digitális jártasság fejlesztése különös tekintettel a  munkavállalási korú hátrányos helyzetű célcsoporttagok körében.

A közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén a pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre álljon.

A pályázat keretein belül a Községi Könyvtárban került kialakításra az a közösségi internet hozzáférési pont, ahol több mobil internethasználatra alkalmas eszköz került elhelyezésre.

wp_20180709_11_38_04_rich_li_tm_retezve

Legyél Hős!

dupla_szorolap_oldal_1

Tájékoztatás csávázószerrel kezelt kukorica valamint napraforgó vetőmag vetéséről, helyének bejelentéséről

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény és Talajvédelmi Osztály , mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint a jegyzőséghez tartozó települések közigazgatási határain belül neonikotinoid hatóanyagú csávázószerrel kezelt kukorica valamint napraforgó vetőmagtételek kerültek elvetésre az alábbi táblázatban felsorolt területeken. A bejelentésben szereplő adatokat a megyei kormányhivatal továbbította a területileg illetékes jegyzőnek abból a célból, hogy a területre kitelepülni szándékozó méhészeteket értesítse.

<< Érintett területek - táblázat melléklet >>

 << Méhészek Figyelem ! >>

 

Pályázati felhívás

               Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8713 Kéthely, Ifjúság utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyes felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését; ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben, a törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendeletben, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben foglaltakra; felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért; gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat; képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzatok, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetményre továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet. rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges (Nkt. 3. számú mellékletében felsorolt) felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, •

•         legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat szerzett szakmai gyakorlat, • az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         az intézmény alaptevékenysége körében szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó részletes szakmai önéletrajza, • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, • vezetői gyakorlat igazolása • végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, • az előírt szakmai gyakorlat meglétének igazolása, •

•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz, a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állanak-e, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, kéri-e a pályázat zárt ülésen történő társulási tanácsi tárgyalását.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, ennek hiányában a hatósági bizonyítvány kérelmezését kell igazolni

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs társulás elnöke nyújt, a 06/20/454-8968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/1168/1/2018. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

•         Személyesen: Molnár Balázs társulás elnöke, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról - az Nkt-ban, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendeletben meghatározott szervezetek írásbeli véleményét is mérlegelve - a megbízási jogkör gyakorlója, Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a véleményezési határidő lejártát követő soron következő ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         www.kethely.hu - 2018. május 24.
  •         Oktatási és Kultúrális Közlöny - 2018. június 15.

Nyári táborok Kéthelyen

Nyári táborok Kéthelyen

Felhívás nyári táborra

 Kéthely Község Önkormányzatának az EFOP-3.9.2.-16-2017-00014 pályázat keretében lehetősége van 2018 nyarán nyári táborokat szervezni, azon Kéthelyi gyermekek számára, akik a Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanulói.

Az idei évben az alábbi táborok kerülnek meghirdetésre:

  1. Művészeti tábor – 26 fővel felsős művészeti tagozatosok számára - Fonyód (Sinkovics Zoltán, Szatmári Norbert) augusztus 6-10.
  2. Nyári erdei iskola tábor – 15 fővel alsós tagozatosok számára- Kéthely (Némethné          Makay Ilona, Molnár Marianna) július 2-6.
  3. Nyelvi tábor – 15 fővel felső tagozatosok számára - Kéthely (Tibolyné Hajdú Alíz)         július 16-20.
  4. Tűzoltó tábor – 15 fővel - Kéthely (Harangozó Imre) június 25-29.
  5. Könyvtár tábor –Kéthely (Kovács Lajosné) alsós tagozatosok számára - július 9-13.

 A táborokban biztosítjuk a gyermekek teljes ellátását a kéthelyi konyháról. Vidéki programok esetén a szállítás költségét (menetrend szerinti busz), belépő jegy költségét, valamint a tábor alatt felhasznált kellékeket.

Jelentkezés módja: kitöltött és aláírt jelentkezési lap (elérhető az általános iskola titkárságán, vagy itt) leadás az általános iskolában.

A táborokra való jelentkezési határidő: 2018. június 23.

Kéthelyen tartandó táborok esetén a gyermekek után fizetendő önrésze 500 Ft/nap, a nem Kéthelyen tartandók esetében 1000 Ft/nap.

 A jelentkezők kiválasztásának szempontjai: hátrányos helyzet és jelentkezési sorrend.

További információ:

Általános kérdésekben: Kéthely Község Önkormányzata, 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. +36-85-339-210.

Szakmai kérdésekben: Az adott tábor lebonyolítójánál az általános iskolában.

A szervezők fenntartják a jogot a táborok időpontjának és tartalmának változtatására.

 Kéthely Község Önkormányzata

Falunapi horgászverseny

horg_szverseny

Falunap 2018.

plak_t

Kóbor rókák kilövése

Hirdetmény

67584_113245966_big

Kóbor rókák kilövése

Marcali Rendőrkapitányság 14040/1887/2018.ált. szám alatt KÉTHELY ÉS BALATONÚJLAK községek közigazgatási területére engedélyezte a kóbor rókák kilövését 2018. június 1. napjától 2018. augusztus 31. napjáig, naponta 0-24 óráig.

A kilövést végzők: Deák Emil, Hermanics Tibor, Schmidt László, Szűcs Ernő Zoltán és Karancsi Sándor sportvadászok.

Amennyiben rókát észlelnek a településeken bejelentésüket a 85/339-210 telefonszámon, 85/339-210 fax-számon, 20/4499115 mobilszámon, vagy jegyzo@kethely.hu e-mail címre tehetik meg. 

Kéthely, 2018. május 28.

 

Nagy Gáborné

jegyző

Meghívó

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait

 KIARA kiállítására és annak megnyitójára, 2018.május 29-én 18.30 órára

 a kéthelyi Művelődési Házba.

Az alkotásokat május 29-től június 8-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

kiara_plak_t_2_tm_retezve 

 

Meghívó

_20180507_083621

Meghívó

1525675760654_sszetartoz_s18

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

                        Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató Központ Kéthely Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1997. évi xxxl. tv. (39-40. §) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás 1993. évi III. tv. a (családsegítésről) 64. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felszőfokú szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű, szakmai gyakorlattal és helyismerettel rendelkező

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus,

•         Ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent. - Legalább 1 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•          Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, felsőfokú szakirányú végzettség, B kategóriás jogosítvány, saját gépjármű, szakmi gyakorlat és helyismeret

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         kiváló szintű jogszabályi tájékozottság,  ismeretek gyakorlati alkalmazása és nagyfokú tolerancia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai végzettséget igazoló iratok fénymásolata, erkölcsi bizonyítváany, jogosítvány fénymásolata, hozzájárulási nyilatkozat a pályázati adatok kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hosszúné Tóth Rita nyújt, a 06/85/339-150-os telefonszámon és 06/30/252-5834-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltató Központ - Kéthely címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Hunyadi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 399/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

Személyesen: Hosszúné Tóth Rita, Somogy megye, 8713 Kéthely, Hunyadi utca 10.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat feltételének megfelelő pályázót az intézményvezető személyesen hallgatja meg és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kethely.hu 2018. december 21.

Pályázati felhívás

p_ly_zati_felh_v_s

Hirdetmény

Somogy megyei 14-350170-410 kódszámú vadászterület vadászati jog haszonbérletéhez kapcsolódó haszonbérleti díjak kifizetése

<<megtekintés>>

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|