Kéthely Község Önkormányzta

Meghívó

000000

Meghívó

trianon2019

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi önkormányzati garzonházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Magyari u. 28.

Fiatalok garzonháza-fecskeháza jelenleg 1 db bérbe adható lakást tartalmaz

(2019. július 1-i beköltözéssel), az épületben található lakások műszaki jellemzői az alábbi:

  • szobaszám:            1 + 1 félszoba
  • alapterület:             40 m2
  • komfortfokozat:      komfortos
  • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
  • lakbér összege: 10.000 Ft/hó (2019. évre vonatkozóan 250 Ft/m2)
  • a lakás megtekintésének ideje: 2019. június 5-től június 15-ig munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között előre egyeztetett időpontban
  • pályázat benyújtásának helye: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                      8713 Kéthely, Ady E. u. 1.

  • pályázat benyújtásának határideje:         2019. június 15.
  • egyéb feltételek:

-       a lakásra csak önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,

-        csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző,

-        lakáscélú előtakarékosságot vállaló,

-        házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló 35. életévet be nem töltött fiatal pályázhat, vagy

-       a fecskeházban lévő lakásra a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója pályázhat.

-       A lakáscélú megtakarítás éves összegének el kell érnie a fecskeházi bekerülési költség 5 %-át, mely 25.000 Ft/hó. Az előtakarékossági szerződést hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

A fecskeházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető vagy a www.kethely.hu honlapon megtalálható formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.

Kéthely, 2019. június 5.

                                                                                                 Molnár Balázs

                                                                                                  polgármester

Sikeresen pályázott a Kéthelyi Polgárőr Egyesület

nea_01

Sikeresen pályázott a Kéthelyi Polgárőr Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alaphoz.

Az egyesület 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül, melyet a településen megkezdett kamera hálózat fejlesztésére fordítanak. A NEA támogatás mellett szintén pályázaton nyert 400.000 Ft-ot működésre a Somogy Megyei Polgárőr Szövetségtől. Ennek a támogatásnak a nagy részét szintén a rendszer fejlesztésére fordítja az egyesület. Mindehhez az önkormányzat 450.000 Ft-al járul hozzá, melyet az éves költségvetésbe betervezett a képviselő testület. Így összesen 1.850.000 Ft-ból tud fejleszteni a Polgárőr Egyesület.

Meghívó

MEGHÍVÓ

A Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ szeretettel meghívja a kedves édesanyákat, nagymamákat Anyák napi ünnepségre.                     

Helyszín:        Kultúrház táncterem                   

   Időpont:        2019. 05. 08. 1430 óra                   

                                                Fellépők:         Óvoda, Általános Iskola

                                

Mindenkit sok szeretettel várunk!

 

                                                                                                      Hosszúné Tóth Rita  intézményvezető

 

Pályázat

csokonyavisonta_2019m_jus

ZÖLD HULLADÉK DARÁLÁS Kéthelyen

z_ld_hullad_k_dar_l_s_tm_retezve

Meghívó - Gépjárműfecskendő - átadó ünnepségre

plak_t_tm_retezve

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁSRÓL

A Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás értesíti a Kedves Szülőket, hogy a 2019/2020. nevelési évre

az óvodai beíratás helyszíne és időpontja a következő:

KÉTHELYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

8713 Kéthely, Ifjúság u. 27.

2019. május 13-től 2019. május 14-ig (hétfő és kedd) 10.00-16.00 óráig

A működési (felvételi) körzethatár: a fenntartó önkormányzatok közigazgatási területe.

Az intézmény fogadja az integráltan oktatható sajátos nevelési igényű gyermeket.

A beíratáshoz szükséges:

-   a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

-   a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ hatósági igazolványa

-    a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

-  a sajátos nevelési igényről, - amennyiben rendelkezésre áll - szakértői vélemény;

-  étkezési térítési díj megállapításához, amennyiben rendelkezésre áll, - gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságról határozat vagy tartós betegség, illetve a három vagy több gyermekes családok esetében a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás;

- Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki a 2019. augusztus 31.-ig harmadik életévét betölti és eddig nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértési eljárás indítható ellene.

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2019. május 25-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

- A szülő kérelmére a fenntartó részéről a jegyző - az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

- A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

- Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

- A 2020. január 1-től augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltő gyermekek szülei is ezen időpontban kérjék gyermekük előjegyzését.

- A körzeti feladatot ellátó óvoda köteles felvenni a körzetéhez tartozó gyermeket, a gyermek felvételét csak helyhiány miatt utasíthatja el.

Az óvodai felvételről az óvoda a beíratást követő egyeztetés után, 2019. május 30-ig értesíti a szülőket. A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte - , elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvoda fenntartójához.

A beíratással kapcsolatos részletes és egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás általánostól eltérő időpontját, valamint az óvoda nyitvatartási idejét az óvodák a helyszínen közzéteszik.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy gyermeküket a meghirdetett napokon írassák be az óvodába, illetve kérjék gyermekük előjegyzésbe vételét!

                                                                                                   Molnár Balázs sk.

                                                                                               Társulási Tanács elnöke

Húsvét 2019. Kéthely

plak_t_2019_tm_retezve

MEGHÍVÓ átadóra

MEGHÍVÓ átadóra

MEGHÍVÓ SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE KÉTHELYEN

Projekt átadó ünnepség (TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014)

 

 

 Tárgy: Befejeződött a kéthelyi közétkeztetési konyha felújítása

img_20181212_140412_tm_retezve

Tisztelettel meghívjuk Önt a „SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE KÉTHELYEN című projekt keretén belül tartandó rendezvényünkre.

 Helyszín:8713 Kéthely, Magyari u. 30. (általános iskola udvara)

Időpont: 2019. március 26.,kedd 15 óra

Ünnepi köszöntőt mond: Móring József Attila országgyűlési képviselő és Bíró Norbert közgyűlési elnök

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Az esemény ideje alatt a sajtótájékoztatás biztosított!

 PROGRAM:

15:00MEGNYITÓ BESZÉD – Molnár Balázs– Polgármester

15:10ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTŐ – Móring József Attila – Országgyűlési képviselő

15:20ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTŐ – Bíró Norbert– Somogy Megyei Közgyűlés elnöke

15:30ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS

15:40SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, INTERJÚK

 

További információt kaphat a 06 70 610 7512-os telefonszámon.

 Molnár Balázs

Polgármester

 

Hirdetmény Eboltás

skm_c25819032014320

Meghívó

2plak_t03152019

Tisztelt Szülők!

beiratkoz_s_els_2019_2020_tan_v

Hirdetmény - Lomtalanítás

HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy,

2019. április 3-án (szerdán)

a község egész területén

LOMTALANÍTÁS

lesz

Kérjük, hogy a fenti napon 2019. április 3-án reggel 7:oo órára helyezzék ki az út mellé, egymástól elkülönítve a papírt, vasat, valamint az egyéb limlomot.

Nem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, vállalkozói hulladék a gumiabroncs, gépjárműabroncs, veszélyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjthető hulladék, bio vagy zöldhulladék (faág, vessző, falevél, nyesedék). További lomtalanításra a szolgáltatóval kötött egyéni megállapodás és térítés ellenében van lehetőség!

Kéthely, 2019. március 4.

                                                                                                      Molnár Balázs

                                                                                                      polgármester

|< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 >|