Kéthely Község Önkormányzta

Meghívó

mh_20150130

Nyitott Klub programja

Január 29-én, délután Szociális ellátások címmel Hosszúné Tóth Rita, a Szociális Szolgáltató Központ vezetője tartott előadást a Nyitott Klubban. Az érdeklődő hallgatóság – 21 fő – megismerhette a Szociális Szolgáltató Központ feladatrendszerét, az igénybe vehető szolgáltatásokat, s az ellátások igénybevételét érintő legújabb változásokat is. A részt vevők tájékoztató anyagokat kaptak az idős ellátás bentlakásos intézményeiről. Az előadás után kérdések hangzottak el, és kötetlen beszélgetés alakult ki a témáról a résztvevők között.

Megemlékezés a magyar kultúra napjáról

A Községi Könyvtár rendezésében és a Művelődési Ház és a Nyitott Klub közreműködésével került sor a magyar kultúra napi megemlékezésre Kéthelyen. A rendezvényen szép számú érdeklődő és két általános iskolai osztály is részt vett. Az ünnepi műsor nagyobb részét az általános iskola tanulói -Kiss Regina és Szilágyi Alexandra 4.o., Horváth Georgina, Sebdenics Hermina, Trunkó Bálint és Valérián Edit 7.o.- adták. Ünnepi megemlékező beszédet Kovács Lajosné könyvtáros mondott, közreműködött még Balla Mária. Molnár Balázs polgármester az ünnepség keretében adta át Kovács Lajosné könyvtárosnak a húsz éves könyvtárosi munkáért járó törzsgárda emléklapot és -plakettet.

image005

Biztonságban Kéthelyen – előadás

A kéthelyi Nyitott Klub, a Művelődési Ház és a Kéthelyért Egyesület közös rendezésében a tűzmegelőzéssel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos előadásokat hallgathattak az érdeklődő kéthelyiek Biztonságban Kéthelyen címmel. A program előadói: Dávid Tamás tű. őrnagy, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat kiemelt referense, Tompos Gábor tű. főhadnagy, a Marcali Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, Dr. Gelencsér András tű.hadnagy, a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának vezetője és Tóth Róbert tű.zászlós, a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség PV felügyelője.

Az jelen lévők otthonunk, környezetünk biztonságának megőrzéséhez szükséges fontos elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába juthattak. Megismerhették továbbá a katasztrófavédelem szervezetét, a riasztások rendjét, a tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági munkát, a kémények biztonsági és a szén-monoxid mérgezések megelőzésének kérdéseit, a márciusban hatályba lépő új Országos Tűzvédelmi Szabályzatot, és az égetés helyi szabályozását. Szó volt a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásáról, valamint az önkéntes mentőcsoportokról.

image019

Fenyőfák elszállítása

lebontott karácsonyfák elszállítását az Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. január 14-én (szerda) ésjanuár 21-én (szerda) napokon végzi.
Kérem a lakosságot, hogy csak ezeken a napokon helyezzék ki a fákat a vegyes hulladék gyűjtő edények mellé.
 
Molnár Balázs
polgármester
 
fenyo

Ünnepi műsor a Kéthelyi templomban

40 gyermek és 16 felnőtt részvételével karácsonyi műsort adtak elő a Kéthelyi templomban.
A szenteste délutánján megtartott ünnepség rengeteg nézőt vonzott, mely évről évre egyre népszerűbb mint a fellépők, mint a nézőkkörében.

image053

További képek a galériában >>

Közmeghallgatás Kéthelyen

2014. december 22-én közmeghallgatást tartottak Kéthelyen. Az újonnan megválasztott polgármester beszámolt a hivatalba lépésekor tapasztaltakról, valamint elmondta, hogy milyen feladatokat végzett az elmúlt időszakban. Röviden tájékoztatta a lakosságot a település anyagi helyzetéről, és pár gondolatban elmondta, hogy miket terveznek a képviselő testülettel a jövő évben.

img_1768

Kellemes ünnepeket!

image001

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony             

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1.

Ellátandó feladatok:

Összehangolja a testületek működésével kapcsolatos előkészítő munkát- gondoskodik a törvényességről, az önkormányzati rendeletek, határozatok betartásáról, gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, határidőben történő felterjesztéséről, a döntések érintettek részére történő eljuttatásáról- a hivatal útján ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogköröket- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét- gyakorolja a munkáltatói jogokat a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak tekintetében.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.          

Pályázati feltételek:

 •          Magyar állampolgárság,
 •          Cselekvőképesség,
 •          Büntetlen előélet,
 •          Felsőfokú képesítés, Igazgatásszervezői vagy állami- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 •          Közigazgatási szakvizsga,
 •          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Jogi vagy közigazgatási szakvizsga szükséges vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján mentesítéssel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •          Önkormányzatnál szerzett jegyzői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •          Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •          Iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok vagy azok másolatai. Részletes szakmai önéletrajz, az eddigi szakmai tevékenység bemutatását és a munkakör ellátására vonatkozó elképzelések, készségek, képességek, kompetenciák.Nyilatkozat a személyes adatok kezelésének hozzájárulásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Balázs nyújt, a 85/539-03606204548968 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •          Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2151/2014. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 •          Személyesen: Molnár Balázs, Somogy megye, 8713 Kéthely, Ady Endre utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. január 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •          https://kozigallas.gov.hu- 2014. december 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kiírásnak megfelelő pályázókat a polgármester személyes meghallgatásra behívhatja. A vezetői kinevezés határozatlan időre szól 6 hónapos próbaidő kikötésével.

   

Pályázati felhívás

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi önkormányzati garzonházban megüresedő lakás bérleti jogára ír ki pályázatot:

Kéthely, Magyari u. 28.

Fiatalok garzonháza – fecskeháza jelenleg 1 db bérbe adható lakást az épületben található lakás műszaki jellemzői az alábbi:

 • szobaszám:         1 + 1 félszoba
 • alapterület:         40 m2
 • komfortfokozat:komfortos
 • bérbeadás időtartama: határozott időtartamú, a kijelöléstől számított 5 év
 • lakbér összege: 9.000 Ft/hó (2015. évre vonatkozóan 225 Ft/m2)
 • a lakás megtekintésének ideje: 2015. január 5-től január 15-ig, munkanapokon, naponta 9 – 15 óra között előre egyeztetett időpontban.
 • pályázat benyújtásának helye:   Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal 8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
 •  pályázat benyújtásának határideje: 2015. január 15.
 • egyéb feltételek:

-      a lakásra csak önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező,
-      csak állandó jellegű keresőtevékenységet végző,
-      lakáscélú előtakarékosságot vállaló,
-      házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló 35. életévet be nem töltött fiatal pályázhat, vagy
-      a fecskeházban lévő lakásra a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, házas hallgatója pályázhat.
-      A lakáscélú megtakarítás éves összegének el kell érnie a fecskeházi bekerülési költség 5 %-át, mely 25.000 Ft/hó. Az előtakarékossági szerződést hitelintézettel vagy biztosítótársasággal kell megkötni, legalább a bentlakás időtartamára.

A fecskeházban lévő bérlakásokra a bérlő személyét a pályázók közül a képviselő-testület fogja kijelölni.

Pályázni a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál beszerezhető vagy a www.kethely.hu honlapon megtalálható formanyomtatvány kitöltésével lehet. Bővebb felvilágosítást a pályázattal kapcsolatban ügyfélfogadási időben a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni.

formanyomtatvány letöltése >>

Kéthely, 2015. december 19.

Molnár Balázs
polgármester

Falu karácsonya Kéthelyen

Hagyományosan idén is megrendezték a falu karácsonyát Kéthelyen. A Kéthelyi Asszonykórus fellépése után a Kéthelyi Szociális Otthon lakói és gondozói énekeltek. Ezután az általános iskola 4. osztályos tanulói adták elő nagyon szép karácsonyi műsorukat.
A nézőtér szinte teljesen megtelt, és sikerült igazi karácsonyi hangulatot teremteni.
A műsor után vendégül látták a fellépőket és a közönséget egy pohár puncsra és forralt borra a képviselő testület tagjai. A puncsot az óvoda dolgozói készítették és ajánlották fel, a forralt borhoz az alapanyagot a
Harmath Pincészet, és a Szabó Bormanufaktúra. A képviselők egy kis édességgel és zsíros kenyérrel is kedveskedtek az egybegyűlteknek.

Molnár Balázs

image13

Kisvakond a kultúrházban

Kisvakond című bábelőadáson vehettek részt a kéthelyi általános iskola alsó tagozatos tanulói, illetve az óvoda nagycsoportosai. A sok- sok humorral tűzdelt előadást nagy örömmel, jókedvvel fogadták. Kellemes gyerekkacajtól visszhangzott a kultúrház.

image03
image01 image02

Vöröskereszt adományok karácsonya

A Magyar Vöröskereszt kéthelyi alapszervezete a Kéthelyért Egyesülettel karöltve hagyományosan élelmiszercsomaggal ajándékoz meg időseket karácsonyra. Ebben az évben az 1948-49-ben születettek kerültek sorra. 57 csomagot készítettek és szállítottak házhoz az aktivisták.

A Tesco előtti jótékonysági vöröskeresztes adománygyűjtésből 50 család kapott  Kéthelyen tartósélelmiszer-csomagot, ebből 30-at az óvodában osztottak ki a rászoruló gyerekek szüleinek. Reméljük, sikerült kellemes meglepetést szerezni107 családnak!

image001 image002 

image003 image004

Luca napi vásár

Luca napi vásárt tartottak a művelődéi házban. Kézműves termékekkel, ajándéktárgyakkal, karácsonyi díszekkel várták a vásárlókat a művelődési házban megrendezett Luca napi vásárba látogatókat.
A gyerekek karácsonyfa díszeket készíthettek, és gyertyát meríthettek.
 
image001
 

Közmeghallgatás

H I R D E T M É N Y

Értesítjük a község lakosságát, hogy

2014. december 22.-én hétfőn, 18:00 órai kezdettel 
a képviselőtestület közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatas helyszine: a művelődési ház táncterme

A közmeghallgatáson a kepviselőtestület beszámol:

 • 2014. évi tevékenységéről

 • 2015. évi tervekről, feladatokról.

A napirendekkel kapcsolatban számítunk községünk polgárainak véleményére, javaslataira.

 Szeretettel várunk mindenkit!

Molnár Balázs 
polgármester

Szelektív tárolók kiszállítása

Tisztelt lakosság!
 
A szelektív “kék” kukákat december 16-tól szállítják ki az önkormányzat dolgozói azon lakosok számára, akik igénylésüket leadták az önkormányzatnál.
 
Molnár Balázs
polgármester
 
img_0170

Szecsődi Árpádné kiállítása

Szecsődi Árpádné pedagógus, népi iparművész hímzéseiből nyílt kiállítás a Marcali Kulturális Korzó Amatőr Alkotók Kiállítóterén. A kiállítást Balla Mária nyug. főkönyvtáros nyitotta meg. A tárlat 2015. január 15 –éig látogatható!

dsc_0020

Falu Karácsony

2014_kar_csony

Mikulásnapi ovis bál Kéthelyen

Szombaton rendezték meg a hagyományos óvódai jótékonysági bált Kéthelyen. Az előző évhez hasonlóan idén is az Ax borászat biztosította a helyszínt a kellemes kikapcsolódáshoz.
Köszönjük a balatonújlaki és a kéthelyi önkormányzat támogatását, valamint a rengeteg tombola és zsákbamacska felajánlást.

image075

További képek a galériában >>

Mikulás járt a kéthelyi iskolában

Ma délután járt a Mikulás a kéthelyi iskolában is. Minden gyerek kapott egy kis ajándék csomagot, melyet a Mikulás adott át a gyerekeknek.
A rendezvény támogatója Somogyszentpál Község Önkormányzata, a Kéthelyért Egyesület és Kéthely Község Önkormányzata.

image04

További képek megtekinthetők a galériában. >>

Bárod Lajos Nőikar karácsonyi koncertje Kéthelyen

A Balatonkeresztúri - Balatonmáriafürdői Bárdos Lajos Nőikar karácsonyi koncertjét hallgathatták meg a nézők pénteken a Szentháromság Római Katolikus templomban Kéthelyen. A koncertet a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona és a Kéthelyi Egyházközség szervezte. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_0er5zk5Gw

http://youtu.be/WO5Xz8NXacs

image10

Nyitott Klub program - megemlékezés Csáky Ferencről

A Művelődési Házban tartott összejövetelt a Nyitott Klub december 4-én, délután. Az „Emlékezzünk régiekről...” c. előadássorozat részeként megemlékeztek Kéthely egyik híres szülöttéről, a Magyar Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett, Csáky Ferencről, aki hatvan évvel ezelőtt hunyt el. Csáky Ferenc a két világháború közti korszak neves állattenyésztési szakembere volt. Nevéhez fűződik a szövetkezeti sertéshizlalás magas szintre fejlesztése Magyarországon, továbbá a mangalicatenyésztés felkarolása és alapjainak kidolgozása. Megemlékeztek még Dr. Kasza Lajosról, a község egykori állatorvosáról. Kasza Lajos november 11-én hunyt el Budapesten. Összegezték még a Nyitott Klub idei tevékenységét, és a következő év első félévének programját is megbeszélték.

Ibi néni köszöntése 80. születésnapján

Szecsődi Árpádnét köszöntötték a kéthelyi varrószakkörösök 80. születésnapja alkalmából. Iboly néni munkásságát nem csak helyben, hanem több vidéki városban is láthatták az érdeklődők.
2015-ben lesz 40 éve, hogy kézimunka szakkört vezet Kéthely mellett több környékbeli településen is. 1982-től tagja a Somogy Megyei Népművészeti Egyesületnek, 2001 óta népi iparművész. 80. születésnapja alkalmából 2014. december 10-én kiállítás nyílik a Marcali Kultúrális Korzóban, melynek megnyitójára, 17 órára ezúton is szeretnénk meghívni minden érdeklődőt.

image09

image01

LUCA NAPI VÁSÁR

Karácsonyi kézműves termékekkel, kreatív játszóházzal, /karácsonyfadíszek festése, gyertyamerítés/       szeretettel várunk mindenkit!

Időpont: 2014.12.13-án 9.00-13.00-óráig Helysuín: KÉTHELY, Művelődési ház

Adventi koszorúkészítés

Kéthelyen a Művelődési házban mindenki elkészíthette saját Adventi koszorúját.  Közös munka és a beszélgetések jó alapot adtak az ünnep várásra, illetve az ünnepekre való ráhangolódásra. 

2014_11_29_09.49.00 2014_11_29_09.55.21

Adventi koszorút készítettek Kéthelyen

Adventi koszorút készítettek ma délután Kéthelyen. Nagyon sokat segítek a helyi lakosok. Gamesz dolgozó előkészítették a kellékek egy részét, majd Setler Attila Kovács Lajos elkészítette a koszorút és annak világítását. A munkálatokban segédkeztek kéthelyi önkéntesek mellett a Kéthelyi Vöröskereszt tagja is. A koszorú készítésével párhuzamosan felállították a templom mellett a betlehemet is.

dsc02953 dsc02955

85 éves a Kéthely Sportegyesülete

85 éves a Kéthely Sportegyesülete

A Kéthely Sportegyesület 2014. november 23-án ünnepelte alapításának 85. éves évfordulóját, a rendezvényen több mint száz volt és jelenlegi sportoló vett részt.

A sport összetartó ereje nem engedi feledni azokat, akik valaha a sportpályákon küzdöttek. Ezért az ünnepség kezdetén koszorút helyeztek el a 2008-ban felállított emlékműnél. Fejet hajtottunk és egy perces gyászszünettel emlékeztünk az elhunyt kéthelyi sportolók és vezetői előtt. Köszönjük elődeinknek, hogy példát mutattak és nehéz időkben is megőrizték a Sportegyesületet. Az emlékmű kötelezi a mai és a jövő ifjúságát. Elődeink üzennek vele és a sportolásra, a barátságra buzdítanak.
Segíti a nevelést, az emberré válást, kitartásra bíztat és közösséget épít. - emlékeztette az ünneplőket Nikula András jelenlegi elnök.

Az ünnepség részeként a mostani ifjúsági, felnőtt és a régen Kéthelyen játszott játékosokból összeállított csapatok egy barátságos meccsen összecsaptak egymással.

A mérkőzések után következet a megérdemelt ebéd az Önkormányzat konyháján. Az ünnep alkalmából Kovács József, a Sportegyesület legidősebb volt elnöke köszönetet mondott a meghívásért és az megemlékezésért! Szívből gratulált és további sikereket kívánt az egyesületnek!

A délután folyamán sok sztorit hallhattunk meccsekről, gólokról, régi és legendás játékosokról. Szinte beleszédült az ember, aki csak becsatlakozott hozzájuk.

Nagyon kellemes délutánt tudhatunk magunk mögött. Kiválóan érezte magát mindenki. Köszönet érte minden résztvevőnek! Ha minden jól megy, öt év múlva újra találkozunk!

Ezúton szeretnénk megköszöni azoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez: Kéthely Község Önkormányzata, Kottán Cukrászda, Luky Market, Harmath Pincészet, Molnár Balázs.

 1124_n1

További fényképek megtekinthetők a gaklériában >>

Dózsa György emléktábla Kéthelyen

Dózsa György emléktábla Kéthelyen

Dózsa György halálának 500. évfordulójára emléktáblát avattak Kéthelyen.

A szentmise után a Dózsa György utcában lévő sport öltöző odalfalán emléktáblát avattak fel, majd a köszöntő beszéd után Molnár Balázs polgármester, képviselő testület tagjai, valamint a Kéthelyi Vöröskereszt is koszorút helyezett el az emléktábla alatt.

Az emléktáblát a Nikula kőfaragó műhely és a Havanecz Dekoráció ajánlotta fel.

1124_n

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS

Készítsünk együtt Adventi koszorút! 

Adventi készülődés a Kéthelyi Művelődési Házban
2014.11.29-én, 9.00-12.00-óráig.

Koszorú alapok, gyertyák a helyszínen igény szerint megvásárolhatóak!
Egyéb kiegészítőket biztosítunk!

Szeretettel várunk mindenkit!

Emléktábla avató

Sok szeretettel várjuk Dózsa György halálának 500. évfordulója alkalmából elhelyezett emléktábla leleplezésére, és koszorúzására.
Dózsa György utca, Sport öltöző 2014. november 23. 10 óra 30 perc (szentmise után)

85 éves a Kéthely SE

plak_t

Interaktív tájékoztató kamion

Interaktív tájékoztató kamion

Kéthelyre érkezik a Paksi Atomerőmű interaktív tájékoztató kamionja!

Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atomerőművet, láthatja, hogyan drágulna az áram, és hogyan nőne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű;
Megnézheti filmünket az atomerőmű működéséről és az atomenergiáról;
Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes atomerőművével, a közel három évtizede biztonságosan működő Paksi Atomerőmű történetével és jövőjével, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élővilágéval.

Időpont: 2014. november 20.
(Nyitva tartás: 8-12 és 13-17-ig)
Helyszín: Kéthely, Arany János u. 1. (A KÖZPONTI BUSZMEGÁLLÓ PARKOLÓJA)
Csoportos jelentkezés, érdeklődés: Vámos Alexandra:
+36 20 496-9995, e-mail: kamion@mahirkiall.hu
Programban való részvétel ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Egyéb Inf.: Kéthely, Művelődési Ház

atom

Nemzetközi gyertyagyújtási akció

Nemzetközi gyertyagyújtási akció

November 11-én az I. világháború centenáriuma alkalmából nemzetközi gyertyagyújtási akciót szerveztek, melyben részt vett Kéthely település is.
2014-ben a fővédnök tisztséget Böjte Csaba testvér, a dévai gyermekotthon hálózat vezetője vállalta fel.
Az I. nagy világégésben 10 millió katonahalott volt, ebből 600 ezerre tehető a magyar honvédek száma. A csatatereken maradt déd- és ükapáink küzdelméről nem szabad elfelejtkeznünk.
Emlékükre 2014. 11 hó 11-én 11 óra 11 perckor gyertyagyújtással emlékeztek meg a Kéthelyi Általános Iskola tanulói az I. világháborús emlékműnél.

gygy_11

Azonnali munkalehetőség!

Kéthely, környékbeliek figyelem!
Azonnali munkakezdéssel betanított és szakmunkásokat felveszünk!

 • elektromos és mechanikai karbantartókat (1-2 éves tapasztalat)
 • mechanikai gépkezelőket (műszaki érdeklődés, pc ismeret)
 • operátorokat (minimum 8 általános)
 • javítókat (műszerész, forrasztási tapasztalat)
 • minőségellenőröket (érettségi)

Várjuk pályakezdők és szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését is.

Juttatás: alapbér + kiemelt műszakpótlék + bónusz + munkaköri pótlék + cafeteria


Ezzel kapcsolatos tájékoztató 2014. november 17-én 9 órakor lesz Kéthely Község Önkormányzat házasságkötő termében.

Aki minket keres, munkát is szerez!

Érdeklődni: Job & Career Kft., Zalaegerszeg Tompa u. 5. 
Tel.: 92/510-135, 20/401-7059, 70/428-3744
infozeg@jobandcareer.hu, toborzas@jobandcareer.hu

 

Őszi tökfaragó kézműves kuckó

sz_netelj_nk_egy_tt_

Október 23. ünnepség Kéthelyen

Október 23. ünnepség Kéthelyen

Szerda este tartották meg a megemlékezést az 1956 október 23. szabadságharc áldozataiért Kéthelyen a művelődési házban.
A rövid történelmi visszatekintés után a helyi óvódások és általános iskolások műsorát a Imre Sándor Szeretetszínház előadása követte.
A megemlékezés zárásaként a megemlékezés lángjait gyújtották meg a vendégek a település központjában lévő szobroknál.

Képek megtekinthetők a galériában >>

Temetőt takarított a Nyitott Klub

Temetőt takarított a Nyitott Klub

A Kéthelyi Nyitott Klub a közelgő Mindenszentekre megszervezte a szokásos temető takarítást. A tagok a kellemes őszi napsütésben energiát nem kímélve rendbe tették a világháborús emlékeket, és a temetőben összeszedték a lehullott faleveleket. Így a megtisztított temető várja a hozzátartozókat a közelgő hosszú hétvégén. 

 

image002 image003

image004 image005

Emlékezzünk együtt!

Emlékezzünk együtt az 1956-os Forradalom Hőseire, 
2014.október 22.-én 18.00-órakor 
Kéthelyen a Művelődési Házban!

23

Köszöntő beszédet mond: 

Molnár Balázs Polgármester Úr

Ünnepi verseket szavalnak:

Kéthely Község Óvódásai, illetve Általános Iskolás tanulói

Imre Sándor Szeretetszínház:

TÖRÖTTSZÁRNYÚ MADÁR
/előadását/

A műsorok után mécsesgyújtás a Hősök Emlékműveinél!

meghívó letöltése >> (EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT 1956.pdf)

 

Helyi Választási Bizottság kifogás elutasítása

Kifogás letöltése >> (kifogas.pdf)

Elutasító határozat letöltése >> (elutasito_hatarozat.pdf)

 

Bursa pályázat 2015

Kéthely Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan, valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A pályázati kiírások letölthetők a PÁLYÁZATOK/BURSA PÁLYÁZAT 2015 menüpont alatt.

Meghívó - közvilágítás átadó ünnepség

k_thely_vil_pl

Tájékoztató házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről

Kéthely Község Önkormányzata a Marcali és Térsége Közszolgáltató Kft.-vel együttműködve bevezette a Mecsek Dráva hulladékgazdálkodási program keretén belül a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést Kéthely Községben.

Az Önök közreműködésének köszönhetően, és a lakosság környezettudatosságát bizonyítandóan, településünkön 377 háztartás igényelte a kék színű, térítésmentesen átvehető 240 literes hulladékgyűjtő edényt.

Az önkormányzathoz eljuttatott igényeknek megfelelően az edények és a tájékoztató füzetek kiszállítása, az önkormányzat IFA-jának és a Kéthelyi Agro Kft. szállító járművének közreműködésével, hiánypótlással együtt, kettő körben megtörtént.

A továbbiakban a kék színű szelektív edény - melynek beszerzése ajánlott és térítésmentes - a Marcali és Térsége Közszolgáltató Kft. ügyfélszolgálatánál (8700 Marcali, Dózsa György u. 1.) személyesen igényelhető, melynek hazaszállításáról az igénylő köteles gondoskodni. A komposztáló ládák kiszállítása a túljelentkezés miatt csak egy későbbi időpontban valósulhat meg!

Megértésüket és együttműködésüket megköszönve:

Sipos Balázs
polgármester

Változások a közétkeztetésben!

37/2014.(IV. 30.) EMMI rendelet szabályozza a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás egészségügyi előírásokat

A rendelet hatálya valamennyi közétkeztetési szolgáltatást nyújtó szervre, szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyre (közétkeztetőre) kiterjed.

E rendelet szabályozza konyhánk,

 • étrendtervezési szabályait, változatossági mutatóját
 • az ellátás során biztosítandó étkezéssel kapcsolatos követelményeket, korcsoportonkénti napi energiaszükségletet, és korcsoportok szerinti adagolását 
 • naponta biztosítandó élelmiszercsoportok és élelmiszerek körét, 
 • felhasználási előírásokat, korlátozásokat és tilalmakat egyes élelmiszerek és ételek vonatkozásában, az étkeztetés típusától függően a korcsoportonként megengedett napi sóbevitelt (beleértve az alapanyagok sótartalmát is, nem csak az ételkészítés során felhasznált sómennyiséget), itt szabályozza azt is, hogy a tálalókonyhán az ételhez só illetve cukor nem adható, az étkező asztalon só- és cukortartó nem helyezhető el.

kötelezi,

 • nyersanyag-kiszabati ív vezetésére, amelyen feltünteti egy napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek és italok előállításához szükséges nyersanyagok tételes mennyiségi felsorolását

  Kéthely, 2014. szeptember 16.

    Sipos Balázs             Déginé Budai Anikó 
polgármester              élelmezésvezető 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Kiara Kiállítás

Kiara Kiállítás

2014. szeptember 5-én került sor Kiara kiállításának megnyitójára, amit nagy érdeklődés fogadott. Jelen tárlat a művészet sokszínűségére, és Kiara tehetségére világít rá.  Sokféle elsajátított és megtanult technika, illetve sok önmagából merítő önállóság jellemzi művészetét.
Többféle művészeti ágban is kipróbálta magát, mind festészetben, ahol az állatvilág és a misztikum egyaránt megjelenik, mély lelkiséggel ötvözve. Portré tárlata tanúskodik finom grafikai technikájáról, melyet tökéletességre fejlesztett. Fotóiból árad a természetben rejlő apró szépségek szeretete.
Szobrai tükrözik művészi sokszínűségét. Műveiről akármilyen technikához nyúl is sugárzik az egyediség és a precizitás.  A kiállítás 2014. szeptember 15-ig megtekinthető.

image01  image04

Beiskolázási támogatás

Kéthely Község Önkormányzata 138/2014. (VIII.26.) sz. határozata és a Szociális Bizottság 2014. szeptember 1-jei döntése alapján az általános iskolánkba járó, Kéthelyen állandó lakóhellyel rendelkező 3-8. évfolyamos tanulói részére – kivéve, akik ingyenesen kapják a tankönyveket – egyenként, a tankönyvek beszerzési költségének közel 50%-os mértékéig, egyszeri beiskolázási támogatást biztosít. A támogatás a Szociális Bizottság határozatának kézhezvételét követő kedden - 2014. szeptember 9-én 13.00 órától - az önkormányzat pénztárában átvehető.


      Sipos Balázs         Havanecz Imre lászló
          polgármester       szociális bizottság elnöke

Hegyi utak javítása

Hegyi utak javítása

Kéthely Község Önkormányzata minden évben biztosított forrást eddig a hegyi utak javítására és karbantartására. Az elmúlt évben a téli időjárás miatt a „Kápolnai” útra, míg az idei évben a sűrű és intenzív esőzések miatt szinte minden utunk felújításra és karbantartásra szorult. Több napon keresztül dolgoztak a Közút Építő és Szolgáltató Kft., és az önkormányzat dolgozói azon, hogy a főbb és forgalmasabb utak a helyi gazdák számára a szüret idejére akár személyautóval is járhatók legyenek.

Elkészültek a „Barackos”, a „Cseka horhó” a Temetői dülő, a „Szerncsés” domb, a „Vida” emelkedő, Kulai lapba vezető szakaszok, és elkezdtük „Meleg” oldal a „Szecsődi” horhó és a „Csonka” horhó javítását is.

Külön köszönet a Kéthelyi Agro Kft.-nek, és dolgozóinak, akik mint ezen utak használói, szintén nagy segítséget nyújtottak a javításban, alapanyag és gépi erő vonatkozásában egyaránt.

A fényképek megtekinthetők a galériában>> (A fényképeket készítette: Sipos Balázs)

Sipos Balázs
polgármeste

Lakossági felhívás!

Értesítjük a lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények és komposztláda kiszállítása 2014.08.27-től (folyamatosan) megkezdődik.

Tisztelettel:

Sipos Balázs
polgármester

Új konyhai eszközök beszerzése

Új konyhai eszközök beszerzése

Kéthely Község Önkormányzata konyhájára a nyári leállás két hetében további eszközöket szerzett be 1.300.000 Ft értékben! Korszerű elszívó segíti megőrizni az épület állagát, digitális mérleg könnyebbíti a dolgozók munkáját, rozsdamentes szekrények, polcok teszik esztétikusabbá tavaly felújított konyhánkat. Az elszívó beszerelését és a javítási festési munkálatokat Ágoston János vezetésével az önkormányzat (GAMESZ) dolgozói végezték.

(A fényképeket készítette: Sipos Balázs)

Sipos Balázs
polgármester

image01   image03

image02

Szent István napi ünnepi műsor

2014. augusztus 19-én 19.00-órakor, Szent István napi ünnepi műsorra került sor a Művelődési házban. Elsőként Sipos Balázs Polgármester Úr mondta el köszöntő beszédét. Az este folytatásaként Royal Dance-Sings lépett színpadra. Kitűnő énekesek műsorunk első felében a musiceleken keresztül történelmi utazásra kalauzoltak el bennünket. Ezt követően ízelítőt kaptunk az operett dalok felemelő, vidám hangulatából. Köszönjük az érdeklődők részvételét, és a kellemes estét!

Sakk edzőtábor

Sakk edzőtábor

Június utolsó hetében abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egyedüli magyarként vehettem részt Polgár Zsuzsa sakk-edzőtáborában. A táborba rajtam kívül még 9, 20 év alatti lányt hívott meg Európa különböző országaiból. A rendezvény Svájcban, Genf városában volt, melyet egy városnézés keretében az egyik délután egy kicsit megnézhettünk. A napi 6 óra fárasztó edzés szüneteiben megismertük egymást, és Zsuzsát is. Zsuzsa nagyon kedves, közvetlen ember, és persze szakmailag nagyon profi. Nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk, mint például hogy építsük fel az otthoni edzéstervet, hogy készüljünk fel egy versenyre, hogy javítsuk ki játékunk hibáit. Arról is biztosított minket, ha bármi kérdésünk lenne, a későbbiekben is nyugodtan felkereshetjük őt. Úgy érzem, az edzőtábor után motiváltabb lettem. Ezúton is szeretném megköszönni a kéthelyi képviselőtestület támogatását sakk-karrieremhez.

Tisztelettel:      Havanecz Bianka

image01

Hulladékszállítási eljárás

Hulladékszállítási eljárás


Értesítjük a lakosságot, hogy a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kéthely község területén bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.

A szolgáltatás megindításához az alábbi dokumentumokra megismerésére valamint kitöltésére lesz szükség:


Tájékoztató

Haszonkölcsön szerződés

Komposztláda szerződés

FIGYELEM! Aki a tájékoztatóban jelzett időpontig leadja a Kéthely Község Polgármesteri Hivatalban a kitöltött és aláírt szerződést, annak részére biztosít a Közszolgáltató edényt!

 

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ a SZENT ISTVÁN NAPI Royal Dance-Sings operett és musical estre.

Ünnepi beszédet mond: Sipos Balázs Polgármester Úr

Helyszín: Kéthely, Művelődési Ház

Időpont: 2014.08.19. kedd, kezdés: 19.00-órakor

A belépés ingyenes!

Vízhiány - vízvezeték kiváltási munkák

Vízhiány - vízvezeték kiváltási munkák

Tájékoztatásul közöljük, hogy KÉTHELY településen 2014. augusztus 04-én 08 és 16 óra között település teljes területén nyomáscsökkenés, és vízhiány várható, az  Ady- Vár- Ifjúság utcákban levő vízvezeték kiváltási munkái miatt.

Ivóvizet ebben az időszakban a település utcáit járó ivóvízszállító tartálykocsikból lehet vételezni.

A DRV ZRt. kiemelten kezeli a szolgáltatott ivóvíz minőségét, amelynek fenntartásához a víztornyok, medencék  tisztítása, fertőtlenítése is hozzájárul. Az ezzel járó esetleges kényelmetlenségekért kérjük szíves megértésüket, amelyet ezúton is tisztelettel köszönünk.

Nyári munkálatok az iskolában

Nyári munkálatok az iskolában

A tanév zárása után a Kéthelyi Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában is megkezdődtek a felújítási munkák. Az elmúlt 6 hét során felcsiszolták és lelakkozták az alsó szinten lévő 4 tanterem parkettáját. Ezen kívül valamennyi tanteremben, illetve a tornateremben és a mellékhelyiségekben is megtörtént a lábazati tisztítófestés.

A munkálatok Kéthely Község Önkormányzatának támogatásával valósulhattak meg a képviselő testület 116/2014.(VI.24.) számú határozata értelmében, melyben két közmunkaprogramban foglalkoztatott személy vett részt. A munkák 788.550 Ft-ba kerültek , mely a parkettacsiszolás teljes, és a festés anyagköltségét foglalja magába.

Ennek, illetve a takarítónők munkájának köszönhetően a gyerekek ismét szép, tiszta környezetben kezdhetik majd meg a tanévet szeptemberben.

Képek megtekinthetők a galériában >>>

(A képeket Sipos Balázs polgármester készítette)

Pandúr Tímea
tanárnő

Légy te is festőművész

Légy te is festőművész

"Légy te is festőművész" című vizuális kurzuson, Kovács Mária festőművésszel ismerkedhettek meg a résztvevők. Tartalmas 5 napot tölthettünk el együtt és felejtkezhettünk bele a természet csodálatos szépségeibe. Amin keresztül betekintést kaphattunk a festészet rejtelmeibe és a színek ezernyi sokaságába.

Köszönjük Máriának az önzetlen szeretetét, tudását, amit megosztott velünk. Remélem a jövőben lesz még szerencsénk egymáshoz!

image09

További képek a galériában >>>

Helytörténeti vetélkedő díjátadó ünnepsége 2014

Helytörténeti vetélkedő díjátadó ünnepsége 2014

A Kéthelyért Egyesület a Községi Könyvtárral karöltve idén is vetélkedni hívta a falu múltja iránt érdeklődő általános iskolásokat. A vetélkedő címe „Kéthely régen és ma, ahogy én látom” volt.

Az idei vetélkedő a versenyzők számára is más volt, mint a korábbi évek vetélkedői. Elsősorban nem lexikai tudást vártunk, nem újabb iskolai feladatot akartunk adni, az amúgy is leterhelt gyerekeknek. Hanem a kreativitásukra építve, érdeklődésüket felkeltve, kutató munkára ösztönözve azt szerettük volna elérni, hogy a vetélkedő végére egyre jobban megismerjék azt a helyet, ahol élnek.

A vetélkedő során a gyerekek ötletes turistacsalogató tájékoztatókat, Kéthelyt és a környékét bemutató mini prospektusokat készítettek, melyekben bemutatták, milyennek látják ők Kéthelyt.

A második fordulóban nagyszülőkkel, idősekkel a régi gyermekéletről beszélgettek a gyerekek. E beszélgetéseket lejegyezve születtek meg az idősek visszaemlékezései „Gyermek élet régen” címmel, melyek közül a legjobbakat a gyerekek a díjátadó ünnepségen felolvasták.

Bár a vetélkedőt általános iskolások részére hirdettük, de az Értelmi Fogyatékosok Otthonának néhány lelkes lakója mindig figyelemmel kíséri a könyvtári vetélkedőket. Szeretnék ők is megmutatni magukat. Így születtek a Kéthely nevezetességeit megjelenítő rajzok (Hegedüs Lajos), a templom makettje (Beleznay László) és a Kéthely címerét, és a kápolnát ábrázoló kerámia tárgyak (Asszony Imre). Munkájukat emléklappal és ajándékutalvánnyal jutalmaztuk.

A helytörténeti vetélkedő záró rendezvényére és az ünnepélyes díjátadásra 2014.Június 12-én, csütörtökön 17 órakor a Községi Könyvtárban került sor. A meghívottak között voltak a gyermekek nagyszülei és azok az idős emberek is, akikkel a gyerekek beszélgettek a régi gyermekéletről, s akiket most a gyerekek virággal köszöntöttek. A díjakat Balla Mária adta át a gyerekeknek.

 5-6.osztályosok közül:

I. helyezett: Valérián Edit 6. o.
II. helyezett: Ambrus Zoé, Szita Kitti 5. o. Dudás Eszter 6. o.
III. helyezett: Kovács Erik 5. o.
IV. helyezett: Köcski Ádám 5. o.

Külön dicséretben is részesült: Ambrus Zoé, Kovács Erik, továbbá Dudás Eszter a Kéthelyről készített kis információs kiadványért.

7-8.osztályosok közül:

I.helyezett: Álmos Petra 8. o. és Hosszú Kristóf 7. o.
II.helyezett: nem volt.
III.helyezett: Orsós Noémi 7. o.

Gratulálunk a vetélkedőn résztvevő gyerekeknek!
Köszönet minden segítőnek, támogatónak és közreműködőnek!

Az eseményről készült képek a galériában megtekinthetők >>>

Kéthelyért Egyesület és a Községi Könyvtár nevében

Kovács Lajosné
könyvtáros

 

Közvilágítás korszerűsítése Kéthely Községben

Elkezdődtek a munkálatok a „Közvilágítás Energiatakarékos Korszerűsítése Kéthely Községben” elnevezésű, KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0016 azonosító számú projekt keretében.

A projekt összköltsége bruttó 35.309.810 Ft, melyhez Kéthely Község Önkormányzata bruttó 30.013.339 Ft értékben nyert vissza nem térítendő támogatást.

A tervezett teljes közvilágítási rekonstrukció jelentős, 45,04 t/év üvegházhatású gázkibocsátás és karbantartási költségcsökkenést eredményez (628.000 Ft/év). A projekt megvalósítása esetén az Önkormányzat várható bruttó közvilágítási költségcsökkenése 3.000.063 Ft/év. A projekt elvárt eredményeihez tartoznak még települési szinten a villamos energia és költség megtakarításon túl az önkormányzat által besorolt útkategóriáknak megfelelő MSZ EN 13201 szabvány szerinti, jó látási komfortot biztosító, megbízható, üzembiztos, alacsony karbantartási igényű lámpatestek felszerelése. Az önrész fedezetéül a megtakarítás szolgál.

Fényképek megtekinthetők a galériában>>

Sipos Balázs 
polgármester

vill

Új mikrobusszal gazdagodik településünk!

Sikeres pályázat, lezárult közbeszerzés, új mikrobusszal gazdagodik településünk!

Sikeres közbeszerzési eljárást követően Kéthely Község Önkormányzata nevében Sipos Balázs polgármester aláírta az adásvételi szerződést Karg Ferenccel a Karg Autó Kft. képviselőjével.

A szerződés értelmében Kéthely Község Önkormányzata nettó 10.217.638 Ft értékben egy új Wolkswagen Transporter Kombi RT, 2.0 TDI mikrobusz beszerzésére jogosult, melyhez a 103/2013 (XI.8) VM rendelet értelmében nettó 9.991.008 Ft értékben nyert vissza nem térítendő támogatást.

A mikrobusz a szerződésben foglalt feltételek szerint legkésőbb 2014. november 30-ig kerül leszállításra Kéthely Község Önkormányzatához, melyet követően áll majd a busza Szociális Szolgáltató központ, és a község szolgálatába.

volkswagen_transporter

Nyári gyermekétkeztetés

Kéthely Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelet értelmében.  Önkormányzatunk 380.160 Ft támogatásban részesült, aminek következtében 16 gyermek - a rendeletben szabályozott, és a feltételeknek megfelelő – részesülhet 54 napon keresztül meleg étel ellátásban, melyet az önkormányzat konyhája biztosít.

Sipos Balázs
polgármester

Pünkösdi falunap Kéthelyen

Pünkösdi falunap Kéthelyen

2014. június 8-án Pünkösdi Falunap megrendezésére került sor Kéthelyen.
Az önkormányzat szervezésében kettő nyertes pályázat programjai is színesítették a rendezvényt. A Magor Magyar Hagyományőrző Egyesület Népi Játékok pályázatán a teljes szolgáltatási árnak csak 20%-át kellett fizetni, illetve az Őszinte Mosoly Közalapítvány által kiírt pályázaton a Napsugár Együttes, és az Éliás JR., True Smile Jam Band élő koncertjét nyertük el.

Ezen nap mérvadója minden mellett legfőképpen az Asszonykórus, Óvoda fellépése, illetve az Általános Iskola Művészeti bemutatója. Az önkormányzati támogatásáért cserébe, évről évre megajándékozzák a falut tudássukkal, műsoruk szépségével, szeretetével. Az óvoda, iskola által kiállított rajzok, gyönyörű alkotások is a precíz és gondos munka eredményei.

Az idei évben pedig nemcsak bennünket, hanem horvátországi Nova Racsa testvérfaluból érkező 53 fős delegációt is lenyűgözték színvonalas bemutatkozásaikkal.

Nova Racsai vendégeink, polgármesterük Darko Knezic Úr vezetésével, már 11-órakor megérkeztek községünkbe és egy kisebb falunéző körút után az önkormányzat konyháján lettek megvendégelve egy igazi magyaros ebédre, a helyi intézményvezetőkkel, illetve a helyi egyesületi vezetőkkel, önkormányzati dolgozókkal együtt. Majd a délután folyamán nemcsak a helyi fellépők műsoraiba lelhették örömüket, hanem ők is készültek csoportjukkal, és hagyományőrző műsoruk által betekintést kaphattunk népi kultúrájukba.

Ezen felül vendégszeretetükről és önzetlenségükről is tanúbizonyságot tettek, hisz egy malacot, illetve egyéb ételt, italt hoztak ajándékba, amit a falu lakosai között ki is osztottak.

Az összefogásból szerencsére helyi szinten sem volt probléma, községünkbe működő Egyesületek / Kéthelyért, Sport, Tűzoltó, Polgárőr (alakulás alatt)/ és egyéb szervezetek, magánemberek, Szociális Szolgáltató Központ által a falu apraja- nagyja megvendégelésre került, különböző változatos ételekből, amit Sipos Balázs polgármester megnyitó beszédében külön ki is emelt:

„ A legnagyobb újdonság úgy érzem az, hogy végre megmozdult a falu! Bízom benne, hogy ez nem csak egy pillanatnyi fellángolás, hanem valaminek a kezdete!”

/ Sipos Balázs polgármester falunapi köszöntőjének teljes szövege itt olvasható/

A főzés közben színpadi fellépők / Leslie Night zenekar, illetve Dankó Szilvia énekesnő/ fokozták a jó hangulatot. Gyerekek a népi játékokat, mind az ügyességi, mind a logikai játékok teljes tárházát este fél 8-ig próbálgathatták kedvükre.

Köszönettel tartozunk a segítségért a somogyszentpáli gyerekek utaztatásában a balatonújlaki polgármester asszonynak. Azt gondolom, hogy tartalmas Falunapot tudhatunk magunkénak, mert az idei évben helyi szinten aktivizálódtak a tenni akarás, összefogás, önzetlen adás, erői. Ezen erők által több mindenkinek vált fontossá, hogy más-más színt vigyen bele egy kerek egészbe, s ettől kerekedhetett ilyen sokszínű kellemes, barátságos hangulatúvá a falunk napja, ahol „ jól érezte magát Kéthely apraja és nagyja”!

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen részt is vállalt, vagy csak érdeklődésével megtisztelt bennünket.

Fényképek a galériában megtekinthetők. >>>

Peti Gréta
rendezvény-szervező

Falunapi horgászverseny Kéthelyen

Falunapi horgászverseny Kéthelyen

Június 1-én (vasárnap) került harmadik alkalommal megrendezésre a Kéthelyi Bányató Kft. taván a „Falunapi horgászverseny”. Gyermek és felnőtt kategóriában indultak versenyzők, és mérték össze halfogó tudományukat.  Gyermek és felnőtt kategóriában az első három helyezett részesült díjazásban.

Felnőtt kategóriában a 4-6. helyezettek oklevelet, a legnagyobb, a legtöbb és a mezőny egyetlen hölgy versenyzője különdíjat - egyenként egy napijegyet a Kéthely Bányató Kft. felajánlásával – vehettek át.

Jó hangulatú, kicsit szeles borongós délelőtti versenyzést követően a horgászok és hozzátartozóik jó étvággyal fogyasztották el Farkas Imréné és Varjaskéri Rita által készített pincepörköltet. Köszönet mindenkinek, aki segített, a verseny szervezőjének Valerián Józsefnek, támogatóinak, a Bányató Kft.-nek, Havanecz családnak, Luky marketnek, Dávid borászatnak, Lantos Gyulánénak.

A gyermek kategória végeredménye:

 1. Móricz Gergő                         11250 pont
 2. Péterfi Ádám                           8670 pont
 3. Szabó Áron                             3200 pont

A felnőtt kategória végeredménye:

 1. Szente Attila                          21550 pont
 2. Hegedűs Lajos                       20780 pont
 3. Zöld József                            16510 pont
 4. Lakatos Dominik                    13520 pont
 5. Szente Bálint                           9420 pont
 6. Sipos Balázs                            8400 pont

Különdíjasok:

Legnagyobb hal:                     Hegedűs Lajos           2940 gramm (ponty)

Legtöbb hal:                           Lakatos Dominik        64 db

Egyetlen hölgy versenyző:       Bölcs Józsefné

A versenyről készült képek megtekinthetők a galériában >>>

Sipos Balázs
polgármester

Lakossági lomtalanítás

Lakossági lomtalanítás

Évente 1 alkalommal, az ingatlanhasználóval előre egyeztetett időpontban igényelhető!

Az ingatlan tulajdonosa egyénileg felhívja a Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyfél-szolgálatát, az alábbi telefonszámon 85/630-290, és a szolgáltatóval előre megbeszélt időpontban kihelyezi háztartási lomhulladékát.

Lomhulladékként nem kerül elszállításra az építési és bontási hulladék, a gumiabroncs, gépjárműabroncs, veszélyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjthető hulladék, bio vagy zöldhulladék (faág, vessző, falevél, nyesedék).

További lomtalanításra a szolgáltatóval kötött egyéni megállapodás és térítés ellenében van lehetőség!

Sipos Balázs
polgármester

Értesítés Kéményseprő szolgáltatás végzéséről

Értesítés Kéményseprő szolgáltatás végzéséről

A Somogy Kéményseprő - Mester Kft. értesíti Kéthely község lakosságát és közületeit, hogy a 2014. I. félévi kéményellenőrzéseket és tisztításokat az alábbiak szerint végzi a község területén.

Május 28. Hunyadi u., Jókai u., Sári u.,
Május 29. Honvéd u., Dózsa u., Béke u.
Május 30. Hegyalja u., Arany u., Csaba u., Ady u., Petőfi u.
Június 03. Ifjúság u., Magyari u.
Június 04. Vári u., Malom u., Diófa u., Széchenyi u.
Június 05. Balaton u., Sugár u., Május 1. u., Kossuth u.
Június 06. Haladás u., Rákóczi u., Sári puszta

A munkák elvégzését a 2012. évi XC. tv. és a 63/2012. (XII.11.) sz. BM rendelet, valamint Kéthely község önkormányzati rendelete teszi kötelezővé.

Kérjük, hogy a kéményekhez való bejutást biztosítani szíveskedjenek a jelzett időszak alatt.

A munkát végző dolgozók neve:

Gazda Ferenc
Horváth István

Somogy Kéményseprő-Mester Kft.

Sport-horgászverseny - KÉTHELY

Sport-horgászverseny - KÉTHELY

A verseny helyszíne: Kéthelyi Bányató Kft. horgásztava

A verseny időpontja: 2014. június 1. (vasárnap)

A nevezés módja: Telefonon vagy személyesen 2014. 05. 31-ig lehet kéthelyi lakosoknak!

06/30-43-88-085 – Valerián József (főszervező)
06/20-410-66-88 – Sipos Balázs (védnök)

A nevezési díj fizetése a helyszínen, és a helysorsolás a nevezési idő sorrendjében történik.

Nevezési díj:

Gyermek kategóriában (14 éves korig) 300 Ft/fő
Felnőtt kategóriában (14 éves kor felett) 1500 Ft/fő

(A nevezési díj tartalmazza a gyermekek és kísérőik esetében egy ebédet a felnőttek esetében egy üdvözlő italt és ebédet a verseny befejezését követően.)

Lebonyolítás: A horgászhelyek mind a felnőtt és gyermek kategóriában is az 1. számú tó körül kerülnek kialakításra.

Díjazás:

A 1., 2., 3. helyezettek kupa és tárgyjutalom, 4., 5., 6. helyezett oklevélben részesülnek. 
Különdíjak a legtöbb halat fogó (db), legnagyobb halat fogó versenyzőknek.
Gyermekhorgászok esetében az 1-3. helyezett kupa és tárgyjutalomban, a legfiatalabb horgász különdíjban részesül.

Program:

6:45 – 7:00      Gyülekező
7:00 – 7:15      Sorsolás
7:30 –              Horgászhelyek elfoglalása
8:00 – 12:00    Verseny kezdete dudaszóra és befejezése szintén dudaszóra
13:00-              Ebéd
2014. június 8.-án Eredményhirdetés a falunapon!

 A horgászverseny szabályai

Minden kifogott hal beleszámít a versenybe és darabja 100 pontot ér. A verseny végeredményét a db-szám után kapott pontok és a kifogott halak súlya grammban együttesen határozzák meg (pl. 1 db 1500 gramm súlyú kifogott ponty összesen 1600 pontot ér, 100 pont/db+1500 pont/súly).

A verseny időtartama alatt külső segítség igénybevétele tilos. Gyermek horgászok esetében a szülő, hozzátartozó segíthet a nagyobb hal megszákolásában és kiemelésében.

Halakat mérlegelésig „verseny-haltartó” szákban, életben kell tartani, elpusztult halat nem mérlegelünk, és azt a versenyző köteles megvásárolni!

A használható botok száma a nevezések számától függ, és a helyszínen dől el (maximum 2 bot – úszó vagy fenekező szerelékkel - botonként egy-egy horoggal).

A verseny végeztével a mérlegelést és az ebédet követően a verseny résztvevői tovább horgászhatnak, de a haltartóba már csak az elvitelre szánt hal kerülhet, amit napi áron ki kell fizetni. 

Várjuk jelentkezését!

Tisztelettel, Szervezők

Pünkösdi falunap

2014._falunap

falunap_punkosd_kethely_web

Megemlékezés

Megemlékezés

2014.05.25-én, vasárnap 10.45-kor a Szentmise után a Kéthelyi temetőben a II. világháborúban Kéthelyen elhunyt EJTŐERNYŐS KATONÁKRÓL.

Testvértelepülésünk - NOVA RACA

Testvértelepülésünk - NOVA RACA

HORVÁTHORSZÁG: NOVA RACA

Szívélyes meghívásnak tettünk eleget április 23-án Nova Racán. Testvérfalui kapcsolat kiépítésének szándékával indultunk útnak. Az Országos Magyar-Horváth Baráti Társaság Alelnöke Csúcs Tibor Úr segédletével. Alelnök Úr elhivatottsága, az ottani emberek iránti tisztelete, már az odautazáskor egyértelművé vált. Történeteivel, legendáival kíváncsivá és egyre érdeklődőbbé tett bennünket. Szívélyes fogadtatások sorozata után Polgármesterrel, Alpolgármesterrel, az ott élő emberekkel való találkozások mély emberségről, egyszerűségben rejlő tisztaságról tanúskodtak. Barátságuk, elfogadásuk, az-az elv, ami alapján működnek: „Mindenki egyformán Isten teremtménye rangtól, hittől, társadalmi rétegtől függetlenül.” tiszteletre méltó. Az életet belülről élik meg, s nem a külsőségekben keresik a boldogságot, sem a boldogulást. Különböző programokba vettünk részt, illetve betekintést kaptunk a falu társadalmi, történelmi, kulturális életéből.
Falunapunkra június 8-ára való meghívásunkat szívesen fogadták, s remélem, hogy méltóképpen viszonozni tudjuk azt a vendégszeretetet, amibe minket részesítettek.  

 >>> Fényképek megtekinthetők a galériában

Peti Gréta
Közművelődési szervező

Húsvéti Vásár

Húsvéti Vásár

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját Kéthelyen, a Művelődési Házban 2014.04.12-én szombaton 9.00-13.00-ig megrendezésre kerülő Húsvéti Vásárra!

10.30-kor az Imre Sándor Szeretetszínház bemutatja: Az elveszett csodatojás című interaktív előadását!

További programok: Kipakoló vásár, Kézműves termékek, valamint tojás festés, írókázás. Festeni való tojást, aki teheti, hozzon magával!

Március 15.-i megemlékezés

Március 15.-i megemlékezés

marc15

Kéthely Község Önkormányzata megemlékezést tartott 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc alkalmából a kultúrházban. Sipos Balázs polgármester ünnepi köszöntőjét követően Palotás Ágnes és Csorba Tamás színvonalas ünnepi műsorát láthatták a résztvevők. A műsor után Sipos Balázs polgármester Fekete Csaba alpolgármester társaságában koszorút helyezett el az orvosi rendelő előtti Kossuth szobornál. 

A fényképek megtekinthetők a galériában >>>

FIGYELEM FELHÍVÁS - Az avar és kerti hulladék égetése

FIGYELEM FELHÍVÁS - Az avar és kerti hulladék égetése

MINDEN NAGY TŰZ KIS TŰZZEL KEZDŐDIK! A ház körüli munkák során felhalmozott éghető anyagokat általában égetéssel szoktuk megsemmisíteni, illetve hasonló veszélyt jelent még az egyéb szabadtéri főzés, sütés, grillezés.

A települések többségén helyi önkormányzat rendeletben szabályozza az avar és kerti hulladék égetésének követelményeit, szabályait. A helyi önkormányzati rendeletben foglaltakat az égetés során maradéktalanul be kell tartani.

A részletes szabályozásról és az égetéssel kapcsolatos tanácsokról itt olvashat >>>

LOMBHULLADÉK SZÁLLÍTÁS - 2014. március 17-én

A lakosságnál keletkező, szabványos gyűjtőedényben nem elhelyezhető biológiailag lebomló hulladék (lombhulladék) kerül elszállításra, a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően kihelyezett formában!

Lombhulladék, zöldhulladék 1m hosszúságú 40 cm átmérőjű kötegekben kerülhet kihelyezésre (faág, vessző) korlátlan mennyiségben - az ettől eltérő módon kihelyezett lomb és zöldhulladék nem kerül elszállításra! Ezzel egyidejűleg, maximum 110 literes edényben kihelyezhető egyéb biológiai hulladék.

Az elszállíttatni kívánt lombhulladék a szállítás napján 7 óráig kerüljön a fent leírtaknak megfelelően kihelyezésre az út mellé!

MEGHÍVÓ - Nemzeti Ünnepünk tiszteletése tartandó megemlékezésre

MEGHÍVÓ - Nemzeti Ünnepünk tiszteletése tartandó megemlékezésre

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját Nemzeti Ünnepünk tiszteletére,

2014. Március 14-én 18.00-kor (pénteken) a Kéthelyi Művelődési házban tartandó megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond: Sipos Balázs Polgármester

Ünnepi műsorban közreműködik: Palotás Ági és  Csorba Tamás

Mindenkit Szeretettel várunk!

NYERTES PÁLYÁZAT - ÚJ MIKROBUSSZAL GAZDAGODIK TELEPÜLÉSÜNK

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 2.§ (1) bek. b) pontja alapján Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. november 22-i rendkívüli testületi ülésen a 141/2013. (XI.22) sz-. határozatával döntött arról, hogy a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan pályázatot nyújt be új gépjármű (9 fős mikrobusz) beszerzésére.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága döntése értelmében Kéthely Község Önkormányzata támogatásban részesül. A támogatási határozat értelmében a nettó kiadásra jutó támogatási összeg: 10.000.000,-Ft.

Adó 1%

Kedves Adófizető !

Kérjük, rendelkezzen adója 1 %-áról községünk valamely közhasznú civil szervezetének javára!

Az Ön, családja, ismerősei, közös lakóhelyünk javát szolgálja ezzel.

 • általános iskola: „Hóvirág Közalapítvány” 18765618-1-14
 • Kéthelyért Egyesület: 18783724-1-14
 • óvoda: „Játék – Világ Közalapítvány” 18765601-1-14

Az érdemesnek talált szervezet adószámát írja adóbevallásának az APEH 1353-D jelű rendelkező nyilatkozatára.

Köszönjük a támogatást!

A Szavazatszámláló bizottságok megtartották az alakuló üléseket

A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok 2014. február 03-án a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint Sipos Balázs Kéthely község polgármestere előtt letették az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel az esküt.

Az eskütételt követően a szavazatszámláló bizottságok megtartották az alakuló üléseket, amelyen megválasztották a bizottságok elnökeit és elnökhelyetteseit.

1. sz. szavazatszámláló bizottság
Szalafai Imre Józsefné elnök
Fehér Ildikó elnökhelyettes

2. sz. szavazatszámláló bizottság:
Kelemen Edina elnök
Nagy Kálmánné elnökhelyettes

3. sz. szavazatszámláló bizottság:
Rádi Andrásné elnök
Kovács Endre elnökhelyettes

Munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Pótszilveszter 2013

pszl_12014. január 23-án a Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központban nyugdíjasaink számára utószilvesztert szerveztünk, hogy együtt köszöntsük az Új Évet és méltó képen búcsúztassuk az óévet. A rendezvényen az asszonyok és mi dolgozók is egyaránt jól éreztük magunkat, a hangulat fergeteges volt. Az asszonyok együtt énekelték kedvenc régi nótáikat, vidáman vonatoztunk, keringőztünk és roptuk a táncot kifulladásig. A közös mulatság folytatódik majd a február 20-án megrendezésre kerülő farsangon.          Képek megtekinthetők a galériában >>

Hosszúné Tóth Rita
intézményvezető

A Magyar Kultúra napja Kéthelyen

A Kéthelyi Községi Könyvtárban minden évben sor kerül a magyar kultúra napjának megünneplésére, Kovács Lajosné könyvtáros szervezésében. Idén a Nyitott Klub tagsága is csatlakozott a könyvtári megemlékezéshez. A Himnusz elhangzása után, a vers keletkezéstörténetét az általános iskola tanulói, Orsós Bianka (7. o.), Orsós Noémi (7.o.), Sebdenics Hermina (6.o.)  és a könyvtár fiatal olvasója, Szunyogh Melinda idézte fel. Tarcsa Eszter fuvolázott.

Az ünnepség második részében Weöres Sándorra emlékeztek a jelenlévők. Weöres Sándor halálának 25. évfordulójára a könyvtár rajzpályázatot hirdetett gyermekeknek és felnőtteknek. A pályázatra beérkezett harmincöt pályamű közül a jelenlévő közönség-szavazással választotta ki a helyezetteket. A szavazatok összesítésére és a díjak átadására később kerül sor.

Egy sikeres könyvtári pályázatnak köszönhetően, a program harmadik részében a Liget Műhely Alapítvány folyóiratait (Liget, Szitakötő) és más kiadványait mutathatta be Kovács Lajosné könyvtáros.

Az ünnepség végén a Himnusz történetével kapcsolatos kérdéseket oldottak meg a jelenlévők.

A mai nap délelőttjén a téli közmunka keretében folyó alapkompetencia-fejlesztés résztvevői is meghallgathatták a Himnusz keletkezés történetét Kovács Máriának, a képzés vezetőjének és Kovács Lajosnénak az előadásában.

 

Köszönet a jelentős számú résztvevőnek a megjelenésért és az aktív részvételért.  

 

Községi Könyvtár Kéthely

További képek a Galériába tekinthetők meg.

Laki Lajos szépkorú kéthelyi lakos köszöntése

A Magyarország Kormánya az Idős-ügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntéséről.

Egy hosszú élet munkája, eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek meg kell nyilvánulnia a társadalom tagjai, közösségei részéről.

Laki Lajos kéthelyi lakost 90. életévének betöltése alkalomból köszöntötte Sipos Balázs polgármester és Hosszúné Tóth Rita a Szociális Szolgáltató Központ vezetője a lakásán.

Lajos Bácsi átvehette a részére Magyarország miniszterelnöke által kiállított emléklapot, egy csokor virágot és kedvenc tortáját.

Gratulálunk, további jó egészséget kívánunk!

Laki Lajos

Laki Lajost köszönti Hosszúné Tóth Rita Laki Lajost köszönti Sipos Balázs polgármester

A köszöntésről további képek a Galériában tekinthetők meg.

VÁLTOZÁS A FOGORVOSI ELLÁTÁSBAN

Kéthely és Somogyszentpál községek fogászati ellátás és iskolafogászat szakmák tekintetében tartós helyettesítéssel a SplenDent Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság 8713 Kéthely, Magyari u.5. szám, valamint 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsenyi u. 82. szám alatti telephelyein, 2014 február 1. napjától kezdődően dr. Wórum Péter látja. A rendelési idő a következő linkre kattintva megtekinthető. Rendelési idő.